Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs zwany w dalszej części „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Anna Modzelewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MATRONAT Kancelaria Praw Kobiet Anna Modzelewska, NIP: 1231050211, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Fundatorem nagród jest spółka DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA w Piasecznie, z siedzibą przy ul. ARMII KRAJOWEJ 12, 05-500 Piaseczno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000051003, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 1230288525, zwana dalej „Fundatorem”.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15.01.2023 roku o godz. 12:00 i trwa do 31.01.2023 roku do godz.23:59.

5. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem platformy internetowej Instagram pod adresem https://www.instagram.com/ matronka_praw_kobiet/zwaną dalej „Stroną Konkursową”. Na stronie konkursowej zostanie umieszczony plik z regulaminem, do której przekierowanie opublikowane zostanie w poście konkursowym.

6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w ww. ustawie.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z portalem społecznościowym Instagram.

8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Udostępnienie danych niezbędnych do udziału w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Udział w Konkursie wymaga akceptacji Regulaminu. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie konkursowej organizatora, do której przekierowanie znajduje się w treści komunikatu dotyczącego konkursu.

2. Do udziału w Konkursie niezbędne jest posiadanie konta użytkownika publicznego na portalu Instagram.

3. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

4. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające adres zamieszkania
na terytorium Polski, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz Fundatora
oraz członków rodzin wymienionych osób. Dla celów niniejszego Konkursu za członków rodzin uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, małżonków krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź pozostające z pracownikami lub współpracownikami Organizatora lub Fundatora w faktycznym pożyciu.

§3 Zasady Konkursu

1. Uczestnik Konkursu, zwany dalej „Uczestnikiem”, zobowiązany jest w trakcie trwania Konkursu do udostępniania publicznie swojego profilu, zwanego dalej „Profilem” na Instagramie.

2. Podczas Akcji konkursowej, zrealizowany zostanie jeden Konkurs o następującej treści:

Razem z Dr. Irena Eris ZAPRASZAMY Cię NA KONKURS❗

Styczeń jest miesiącem, w którym postaw na relaks i czas dla siebie. Mamy dla Was super zestawy produktów, które wpływają pozytywnie na samopoczucie i pomagają się odprężyć.

Do wygrania zestawy SPA RESORT Dr. Irena Eris!

SPA RESORT MALDIVES

SPA RESORT MAURITIUS

SPA RESORT FIJI

SPA RESORT TAHITI

SPA RESORT

JAPAN SPA RESORT HAWAII

Aby wygrać jeden z zestawów:

✔ Odpowiedz w komentarzu na pytanie:

Jaki jest Twój najskuteczniejszy sposób na relaks? 😊

✔ Oznacz w komentarzu dwie koleżanki, które zapraszasz do udziału w konkursie

✔ Polub ten post

Konkurs trwa od 15 do 31 stycznia 2023.

Spośród odpowiedzi wybierzemy zwyciężczynie, najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzimy zestawami SPA RESORT Dr. Irena Eris! – wyniki opublikuję 1 lutego na Instagramie.

Czekamy na Wasze relaksujące zgłoszenia! 🌸

3. W Konkursie do wygrania jest 6 (sześć) zestawów nagród.

4. Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w Konkursie przez cały okres trwania Konkursu tj. od 15.01.2023 roku od godz. 12:00 – do 31.02.2023 roku do godz. 23:59 „Czas Trwania Konkursu”.

5. Wyniki Konkursu będą ogłoszone w odstępie 1 lutego 2023r, gdzie wyłonionych będzie 6 laureatek (sześć) konkursu. Laureatki będą ogłaszane w stories profilu @matronka_praw_kobiet

6. Uczestniczki Konkursu zobowiązane są do zachowania udostępnionych zgłoszeń konkursowych oraz swojego profilu widocznych publicznie do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora, każdy Uczestnik może dodać tylko jeden komentarz, który będzie zgłoszeniem konkursowym.

7. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia konkursowego przez Uczestnika Konkursu przed ogłoszeniem wyników Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną rezygnację z udziału w Konkursie.

§4 Uczestnik Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu musi być pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem jednego profilu na portalu Instagram.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę̨ na publikację swojej nazwy użytkownika na Instagramie w przypadku wygranej w Konkursie na liście laureatów Konkursu, zamieszczonej na stronie konkursowej.

4. Uczestnik Konkursu może zostać laureatem, zwanym dalej „Laureatem” nagrody tylko raz.

5. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zalogowanie się na swoje konto na Instagramie

b. zapoznanie się z Regulaminem aktualnie trwającego Konkursu.

c. dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie w Czasie Trwania Konkursu poprzez:

✔ Odpowiedzeniewkomentarzunapytanie:JakijestTwójnajskuteczniejszysposóbna relaks? 😊

✔ Oznaczenie w komentarzu dwóch koleżanek, które zapraszasz do udziału w konkursie ✔ Polubienie postu konkursowego

6. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, w tym wulgarnych lub dyskryminujących.

7. Organizator wyklucza z Konkursu zgłoszenia, które zostały zamieszczone po zakończeniu Konkursu mimo, że spełniają pozostałe warunki Konkursu.

8. Zgłoszenia naruszające postanowienia Regulaminu nie będą uwzględniane przez jury konkursowe, zwane dalej „Jury” przy przyznawaniu nagród.

9. Uczestnicy zamieszczający zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w Regulaminie lub którzy nie zrealizują zadania konkursowego, mogą zostać wyłączeni z udziału w Konkursie.

10. Zgłoszenia będą na bieżąco poddawane weryfikacji przez Organizatora pod kątem zgodności z Regulaminem.

11. Zgłoszenia mogą być zamieszczane na portalu Instagram w ramach Konkursu tylko w Czasie Trwania Konkursu.

12. Uczestnik może zgłosić tylko jedno zgłoszenie do Konkursu oraz zostać Laureatem nagrody tylko raz.

§ 5 Nagrody

1.W Konkursie przyznawane jest 6 (sześć) nagród. Na nagrody składają się zestawami SPA RESORT Dr. Irena Eris. Nagrody zostaną wysłane laureatkom konkursu na wskazany przez nie adres.

2.Wyboru Laureatów nagród w Konkursie dokona Jury.
Jury jest organem dokonującym weryfikacji spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz decydującym o przyznaniu nagród. Decyzja podjęta
przez Jury dotycząca wyników konkursu jest niepodważalna. Z posiedzeń Jury spisany zostanie protokół. Jury podejmuje decyzję za pomocą głosowania na najbardziej kreatywne zgłoszenie. W skład jury konkursu wchodzą współpracownicy Organizatora. 3.Laureaci wyłaniani są spośród wszystkich Uczestników, których zgłoszenia spełnią warunki regulaminu konkursowego.
4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w stories profilu @matronka_praw_kobiet na Instagramie, w dniu 01.02.2023 roku gdzie wymienione zostaną nazwy użytkowników wygranych osób, przywołując tym samym ich uwagę.
5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zachowania zgłoszenia konkursowego
na Instagramie, widocznych publicznie przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników Konkursu przez Organizatora.
6. W przypadku usunięcia udostępnionego zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu
przed ogłoszeniem wyników, Uczestnik wyraża tym samym dobrowolną zgodę
na rezygnację z udziału w Konkursie.

7. W przypadku wygranej, Laureat zobowiązany jest do zaakceptowania warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przed udostępnieniem swoich danych Laureat musi przesłać oświadczenie o treści: „WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ORGANIZATORA i FUNDATORA KONKURSU W CELACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ KONKURSU ORAZ WYDANIEM NAGRÓD. OŚWIADCZAM, IŻ ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU KONKURSU I AKCEPTUJĘ JEGO WARUNKI”.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Czasu Trwania Konkursu, jego przedłużenia, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.
9. Po ogłoszeniu wyników przez Organizatora i zaakceptowaniu regulaminu
przez Laureata, Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi swoje dane niezbędne do przekazania nagrody.

10. W przypadku nieuzyskania informacji, o których mowa w § 5 ust. 9, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

11. Nagroda w Konkursie nie może być przez Laureata zamieniane na inne nagrody bądź środki finansowe, a także nie mogą być przekazywane przez Uczestnika na rzecz innych Uczestników lub osób trzecich.

§6 Naruszenie Regulaminu

1. Każde naruszenie Regulaminu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 10 Regulaminu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Jury.

2. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu.

3. Naruszenie przepisów prawa polskiego stanowi naruszenie Regulaminu.

§ 7 Dane osobowe

1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO)., dalej: „RODO” przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w RODO.

4. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w toku trwania Konkursu, zostanie on wykluczony z udziału w Konkursie.

§8 Odpowiedzialność

1. Organizator i Fundator nie odpowiadają za zgłoszenia konkursowe Uczestników Konkursu, które naruszają prawa prawa osób trzecich, jak również w wypadku jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia takich naruszeń, a także wszelkie treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje.

2. Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

3. Materiały reklamowo – promocyjne związane z Konkursem mają jedynie charakter informacyjny.

4. Wiążącą̨ moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.

Twój Koszyk
Scroll to Top